Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden InSim B.V.

gevestigd te Helmond, ingeschreven onder KvK nummer 69897565

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Op alle gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
 4. Met medewerkers genoemd in deze voorwaarden worden bedoeld zowel alle bij InSim B.V. in dienst zijnde personeel, als personeel in dienst van derden, van welke InSim B.V. zich bedient in het kader van overeenkomsten met wederpartij.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerte-aanvraag verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend nadien wij dit schriftelijk doen met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch zijn voor ons slechts bindend indien dit door ons in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten zullen in principe schriftelijk door ons aan wederpartij bevestigd worden, doch indien dat niet geschied is, laat dat onverlet ons recht de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst op andere wijze te bewijzen. Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van een overeenkomst, zullen door ons zoveel mogelijk schriftelijk worden bevestigd. Hetgeen schriftelijk door ons aan wederpartij bevestigd is, levert dwingend bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat.
 2. Een overeenkomst treedt in werking indien beide partijen haar getekend hebben. Een overeenkomst wordt aangegaan over de in die overeenkomst aangegeven periode. Verlenging van een overeenkomst geschiedt stilzwijgend per einddatum, telkens voor een periode zoals bepaald in de overeenkomst.
 3. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van wederpartij te vorderen, alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij wederpartij terug te – doen – halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, et cetera. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander voorzover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 3. Alle in de offerte, orderbevestiging of de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. Betalingen dienen inclusief B.T.W. te geschieden.
 4. InSim B.V. is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar tariefsaanpassingen door te voeren op basis van de CBS: de CBS consumenten prijsindices (CPI).

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, direct, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade ten gevolge van verminking, vernietiging, zoekraken of op andere wijze verliezen of onbruikbaar raken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers en daaruit voortvloeiende schade, schade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, al het voorgaande zowel bij wederpartij als bij derden, indien die schade is veroorzaakt door ons geproduceerde en/of geleverde en/of geïnstalleerde goederen en programmatuur en/of verrichte diensten of door welke andere oorzaak ook, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft en tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van ons.
 2. Wederpartij vrijwaart ons en onze medewerkers voor het aanspreken van derden, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door ons geleverde diensten en producten.
 3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken door derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de overeengekomen projecten en/of diensten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor kosten en schades die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.
 4. Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit de door ons ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en/of werkzaamheden worden geacht op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
 5. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, is onder alle omstandigheden beperkt tot 50% (vijftig procent) van het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief B.T.W. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde ook, is uitgesloten. 

Artikel 6: Garantie

 1. Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover wij garantie ontvangen van onze leveranciers.
 2. De eventuele garantieverplichting in lid 1 vervalt, indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op ondeskundige wijze is behandeld of onderhouden. Wij zijn gerechtigd de kosten van het opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven.

Artikel 7: Betalingen

 1. De betalingen van de door ons te leveren producten, dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is bevestigd.
 2. Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
 3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door wederpartij faillissement, surséance van betaling of onder-curatele-stelling is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voorzover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 4. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is wederpartij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente (ter hoogte, gelet op de factuurdatum, van de per 1 januari van dat jaar geldende wettelijke rente) verschuldigd per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
 5. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief B.T.W., met een minimum € 350,00 exclusief B.T.W. alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van onze juridische raadslieden, voor rekening van wederpartij. Een en ander onverminderd ons recht op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 6. Iedere betaling van wederpartij strekt primeur ter voldoening van de door hen aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering. 

Artikel 8: Reclame

 1. Eventuele reclame, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, zijn ze niet ontvankelijk en wordt wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
 2. Wij zijn slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 9: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.
 2. InSim B.V. zal al het mogelijke doen om tegemoet te komen aan de wensen van wederpartij met betrekking tot de tewerkstelling van de door haar beschikbaar gestelde medewerkers, doch InSim B.V. behoudt zich het alleenrecht voor hierover te beslissen. InSim B.V. en haar medewerkers zullen op geen enkele wijze worden beperkt of weerhouden om vergelijkbare diensten aan anderen te verlenen.
 3. Specifieke bedrijfscursussen, die noodzakelijk zijn nadat de opdracht tot stand is gekomen, zijn voor rekening van wederpartij.
 4. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de  plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.
 5. Voor opdrachten op basis van een uurtarief zal de in lid 4 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.

Artikel 10: Vervanging van een medewerker

 1. In geval van het niet inzetbaar zijn van een medewerker, wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen, wordt vervanging van de betreffende medewerker steeds in overleg tussen wederpartij en InSim B.V. geregeld.
 2. De werkzaamheden van de medewerkers zullen normaliter 40 uur per week in beslag nemen. Vakanties en afwezigheid door her of bijscholingscursussen zullen zo veel mogelijk plaatsvinden in overleg met wederpartij. InSim B.V. behoudt zich het recht voor de in de overeenkomst genoemde medewerker te vervangen door een andere medewerker van minimaal hetzelfde kennisniveau. Vervanging zal zoveel mogelijk in goed overleg met wederpartij geschieden en voor deze geen kosten vanwege het overdragen van lopende werkzaamheden met zich meebrengen.
 3. InSim B.V. zal voor vervanging zorgdragen naar mogelijkheid indien wederpartij gedurende de eerste vijftien werkdagen van in de overeenkomst genoemde periode schriftelijk en voldoende gemotiveerd te kennen geeft aan InSim B.V., dat de vakbekwaamheid van de betreffende medewerker niet voldoet aan de voor de overeengekomen werkzaamheden redelijkerwijs te stellen eisen.

Artikel 11: Eigendom

 1. Alle door ons aan wederpartij geleverde goederen blijven ons eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons, uit welke hoofde ook, heeft voldaan. Behoudens het overige in dit artikel gestelde, gaat het eigendom van de goederen eerst op wederpartij over bij volledige betaling conform het bepaalde in artikel 7 van de algemene voorwaarden, van al hetgeen wederpartij, uit welke hoofde ook, aan ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op wederpartij, met inbegrip van rente en kosten en in geval er rekeningcourant wordt geleverd, tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van wederpartij komende saldo.
 2. Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van ons te beschikken en gebruik te maken van de door ons opgestelde programma’s en andere uitkomsten van de door ons verrichte werkzaamheden, en behouden wij ons het recht voor om reeds geleverde programma’s te blokkeren, zodat deze niet kunnen worden gebruikt.
 3. Indien wederpartij jegens ons in gebreke is, is hij gehouden om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk door ons is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van ons ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct openbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,00 verbeurt voor iedere dag dat hij hiermee in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
 4. Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken en programmatuur voor indien en voorzover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door wederpartij aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door wederpartij aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
 2. Wij zullen redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
 3. Indien wij ons verbinden om gegevens die wederpartij aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij er voor in dat de documentatie, welke wij aan wederpartij zullen verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documenten niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding

 1. Tenzij anders overeengekomen, kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door ons op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel ons als wederpartij enkel opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door wederpartij of ons beëindigd worden onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de contractwaarde. Dit geldt eveneens indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven eveneens in stand.
 3. Slechts indien tussen wederpartij en ons schriftelijke overeenstemming is bereikt omtrent de financiële vergoeding door wederpartij aan ons terzake van opschorting danwel vertraging, is wederpartij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te vertragen tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum. Daarna wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en is wederpartij aan ons 15% verschuldigd van de contractwaarde.

Artikel 14: Medewerking wederpartij / Werkomstandigheden en faciliteiten

 1. Wederpartij is gehouden de met de uitvoering van het werk belaste medewerker(s) tijdig en naar behoren de voor de juiste uitvoering van het werk benodigde informatie en/of materialen en/of faciliteiten, waaronder begrepen adequate werkruimtes en technische hulpmiddelen, te verstrekken en te laten.
 2. Indien is overeengekomen dat wederpartij aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke wij aan wederpartij ter kennis zullen brengen.
 3. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 4. Wederpartij is jegens InSim B.V. verplicht, gelijk hij dat reeds ingevolge de wettelijke bepalingen tegenover zijn medewerkers is, de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven, dat de bovenbedoelde medewerker(s) tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zoverre beschermd is (zijn) als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. 
 5. Zijn die verplichtingen, zoals hierboven beschreven, niet nagekomen, dan is wederpartij jegens InSim B.V. gehouden tot vergoeding der schade, aan voornoemde medewerker(s) dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden overkomen, tenzij door wederpartij het bewijs wordt geleverd dat die niet nakoming aan overmacht is te wijten of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de medewerker(s) is te wijten.
 6. Indien de medewerker(s), ten gevolge van het niet nakomen dier verplichtingen door wederpartij, in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is wederpartij jegens de overblijvende partner, de kinderen of de ouders van de overledene, die door zijn arbeid pleegden te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd, dat die niet nakoming aan overmacht is te wijten of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de medewerker is te wijten.
 7. Opdrachtgever zal InSim B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens InSim B.V. eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van voornoemde verplichtingen, zoals neergelegd in artikel 7:658 B.W. en verleent InSim B.V. de bevoegdheid haar aanspraken terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens InSim B.V. tegen wederpartij geldend te maken.

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door wederpartij schriftelijk aan ons verzocht te worden en is slechts bindend indien en voorzover die wijziging schriftelijk door ons aanvaard is.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of aflevering leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om wederpartij de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te kunnen benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
 3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 16: Duurovereenkomsten

 1. Indien wij met wederpartij een overeenkomst sluiten, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, doch voorziet in het door ons periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor de daarbij uitdrukkelijk overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige periode, voor een jaar.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan, elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onder keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.
 3. Indien wij gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Levering, montage en installatie

 1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal wederpartij nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welk voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige overschrijding van de levertijd, zulks evenwel ter beoordeling van ons, zullen wij in nader overleg treden met wederpartij.
 3. Het tijdvak binnen c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen levering zullen moeten hebben verricht is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, optreedt zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens ons heeft voldaan.
 5. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.
 6. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van wederpartij. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 19: Verwerking van persoonsgegevens

 1. In de verhouding tussen Partijen is InSim B.V. Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG, tenzij uit het geheel van omstandigheden voortvloeit dat InSim B.V. verwerker of gedeeld verwerkingsverantwoordelijke is. In het laatste geval zullen partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten. InSim B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van en in opdracht van de Cliënt en ter uitvoering van de Opdracht. 
 2. Nadat de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst is geëindigd of op eerste verzoek van Cliënt, zal InSim B.V. de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.
 3. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft InSim B.V. passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, conform artikel 32 van de AVG. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende: de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.
 4. De technische en organisatorische maatregelen van Verwerker worden door InSim B.V. periodiek geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
 5. Indien zich ten aanzien van de door InSim B.V. verwerkte persoonsgegevens een inbreuk (datalek) in de zin van de toepasselijke weten regelgeving voordoet, zal InSim B.V. dit tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) melden.
 6. Ook nadat de melding is gedaan, zal InSim B.V. de Cliënt regelmatig informeren over nieuwe ontwikkelingen rond het incident en van de maatregelen die InSim B.V. treft om de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te voorkomen.

Artikel 20: Verzoeken van betrokkenen

 1. De Cliënt heeft, indien hij een natuurlijke persoon is, te allen tijde het recht van inzage, rectificatie, verwijdering van gegevens, beperking van de verwerking en recht op kennisgeving van acties uitgevoerd als gevolg van voorgenoemde rechten.
 2. Zodra InSim B.V. een daartoe strekkend verzoek, als in het vorige lid bedoeld, van de Cliënt ontvangt, zal zij de Cliënt binnen de wettelijke termijn van een reactie voorzien.

Artikel 21: Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

 1. Behoudens schriftelijke toestemming van de Cliënt zal InSim B.V. geen persoonsgegevens, welke door of namens de Cliënt worden aangeleverd en/of verwerkt, laten overbrengen naar of toegankelijk (laten) maken vanuit landen of internationale organisaties waarvan de Europese Commissie nog niet heeft besloten dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Artikel 44 tot en met 50 van de AVG worden te allen tijde nageleefd. Verwerker verschaft op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke inzicht in de locatie(s) waarop de verwerking plaatsvindt.
 2. InSim zal ervoor zorgdragen dat haar personeelsleden en/of voor haar werkzame derden op de hoogte zijn van de uit deze voorwaarden voortvloeiende verplichtingen en erop toezien dat zij deze stipt zullen naleven.

Artikel 22: Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, S780).

Artikel 23: Concurrentiebeding

 1. Het is de opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst om binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht en/of overeenkomst, een overeenkomst met een van onze medewerkers aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van onze directie.
 2. Voor iedere overtreding in het bepaalde van 19.1 verbeurt de opdrachtgever aan ons een boete, welke niet voor rechterlijke matiging vatbaar is en die overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij ons geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).
 3. Partijen zullen naar vermogen bevorderen dat met haar gelieerde vennootschappen eenzelfde verplichting, als bedoeld in lid 1, in acht zullen nemen.

Artikel 24: Geschillen

 1. Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een van partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde Rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

versie 1.0 InSim B.V. Schootense Dreef 33| 5708HZ HELMOND | T : 085-782 5790 | KVK 69897565 | BTW : NL858057189B01 | IBAN-nr. : NL59 RABO 0323 7835 38

Schuiven naar boven